Vic Fazio Wildlife Area - 2katibahs
Black-necked stilts

Black-necked stilts

blacknecked stilts